دستگاه پاناسونیک 824

آوریل 15, 2021

سانترال پاناسونیک ۸۲۴

ویژگیهای دستگاه سانترال ۸۲۴ پاناسونیک : ظرفیت اولیه خطوط شهری : ۳خط ظرفیت اولیه خطوط داخلی : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط شهری : ۸خط ظرفیت نهایی […]
آوریل 12, 2021

سانترال پاناسونیک ۸۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک KX-TES824 ظرفیت اولیه خطوط شهری : ۳خط ظرفیت اولیه خطوط داخلی : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط شهری : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط داخلی […]