قیمت مرکز تلفن 824 پاناسونیک

فروردین ۲۳, ۱۴۰۰

سانترال پاناسونیک ۸۲۴

ویژگیهای سانترال پاناسونیک KX-TES824 ظرفیت اولیه خطوط شهری : ۳خط ظرفیت اولیه خطوط داخلی : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط شهری : ۸خط ظرفیت نهایی خطوط داخلی […]
دی ۹, ۱۳۹۹

قیمت کارت سانترال ۸۲۴

کارت توسعه سانترال پاناسونیک کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹

سانترال پاناسونیک۸۲۴

ویژگیهای سانترال  ۸۲۴ ظرفیت اولیه : ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ظرفیت نهایی :۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی قابلیت گویا به صورت پیش […]