کارت تون کارین 48

نوامبر 16, 2020

کارتهای سانترال کارین ۴۸

دستگاه سانترال کارین ۴۸ ، مرکز مخابرات با کارتهای مختلفی میباشد کهکارتهای سانترال کارین ۴۸ شامل کارت شهری ، کارت داخلی ، کارت ps، cpu و […]