کارت سانترال 824

دسامبر 29, 2020

قیمت کارت سانترال ۸۲۴

کارت توسعه سانترال پاناسونیک کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]
دسامبر 29, 2020

کارت توسعه سانترال پاناسونیک

کارت ارتقای سانترال ۸۲۴ کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ارتقای سانترال به ۶خط شهری و ۱۶ خط داخلی دوم ارتقای […]
نوامبر 29, 2020

کارت ارتقاسانترال ۸۲۴

کارت توسعه خطوط شهری و داخلی قابلیت نصب کالرآیدی کارت توسعه دوم ۸۲۴ پشتیبانی ۳خط شهری و ۸ خط داخلی نصب روی سانترال ۸۲۴ پاناسونیک  سانترال […]