کارت پاناسونیک 0174

آبان ۱۹, ۱۳۹۹

کارت داخلی ۰۱۷۴ پاناسونیک

کارت داخلی ۰۱۷۴ پاناسونیک ، کارت افزایش ۱۶ پورتی آنالوگ میباشد که روی سانترال های tdaو tdeکارمیکند . کارت داخلی ۰۱۷۴ پاناسونیک ، یکی از کارتهای […]